Podmínky zpracování osobních údajů

Provozovatel webových stránek dostupných na https://www.dobracokolada.sk / s účelem ochrany Vašich práv dodržuje následující pravidla při zpracovávání Vašich osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů ao volném pohybu těchto údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46 / ES (obecné nařízení o ochraně údajů), dále jen "nařízení."

A) Základní informace pro Vás jako dotčenou osobu
Pokud používáte naši webovou stránku a využíváte našich služby, zpracováváme Vaše osobní údaje. Jak dotčená osoba máte právo na následující informace o nás a o tom, jak s Vašimi údaji nakládáme.
A.1.Totožnost a kontaktní údaje provozovatele
Provozovatelem je společnost DP chocolate, s. r. o., se sídlem Rosinská cesta 8, 010 08 Žilina, IČO: 44 268 041, zapsané v Obchodním rejstříku Okresního soudu Žilina, vložka č. 49829 / L, Kontaktní e-mail na provozovatele: info@mojacokolada.sk. Provozovatel je ve smyslu Nařízení osoba, která určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů.
A.2. Účely zpracování, pro které jsou osobní údaje určeny, jakož i právní základ zpracovávání Vámi poskytnuté osobní údaje jsou zpracovávány na různé účely a to následovně:
a) za účelem vyřízení objednávky, tj potvrzení objednávky, vystavení daňového dokladu - faktury, doručení zboží, vyřizování reklamací, přijetí úhrady za naše zboží. Právní základem takového zpracování osobních údajů je plnění povinností, které nám vyplývají z kupní smlouvy uzavřené s Vámi prostřednictvím našeho internetového obchodu. Osobní údaje, které o Vás zpracováváme: jméno, příjmení, bydliště, e-mailová adresa, fakturační adresa, adresa dodání, kontaktní telefonní číslo, v případě úhrady bankovním převodem - číslo účtu, IP adresa, webové logy, cookies. Pokud naši stránku navštívíte pouze jako zájemce o zboží avšak nic si neobjednáte, ani se nezaregistrujete, tak o Vás zpracováváme pouze údaje o IP adrese, webové logy a cookies. Tyto údaje jsou nezbytné pro bezproblémové fungování naší webstránky (IP adresy a webové logy), avšak pokud si nepřejete, abychom o Vás zpracovávaly údaje cookies, tak toto víte omezit v nastavení Vašeho prohlížeče (viz níže v části D.4. Použití cookies).
b) v případě registrovaných uživatelů je účelem zpracování Vaše registrace a poskytování věrnostních výhod pro Vás. Právní základ je v daném případě Váš souhlas, který nám umožňujete zpracovávat Vaše osobní údaje na základě kterých Vás odlišujeme od jiných (neregistrovaných) uživatelů a poskytujeme Vám různé věrnostní výhody, zejména úplnou zprávu Vašich objednávek, archivaci Vašich recenzí, věrnostní slevový program a virtuální knihovnu . Pokud si nepřejete být členem, tento souhlas můžete kdykoliv odvolat. Osobní údaje, které o Vás zpracováváme: jméno, příjmení, bydliště, e-mailová adresa, heslo, fakturační adresa, adresa dodání, kontaktní telefonní číslo, v případě úhrady bankovním převodem - číslo účtu, IP adresa, webové logy, cookies, historie Vašich objednávek a recenzí v e-shopu.
A.3. Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů
Příjemcem je ve smyslu Nařízení každá osoba, jejíž poskytujeme Vaše osobní údaje. Děláme to vždy jen tehdy, když nám to dovolují právě předpisy a když to je nezbytné pro kvalitní poskytování služeb pro Vás. V současnosti přicházejí v úvahu následující kategorie příjemců, kterým mohou být poskytovány Vaše osobní údaje:
a) externí dodavatel účetních služeb - SPS TAX, k.s.
b) poskytovatel webhostingových služeb - KROS a.s.
c) přepravní společnosti, Slovak Parcel Service s.r.o., SLOVENSKÝ DORUČOVACÍ SYSTÉM, s.r.o. a IN TIME s.r.o.
Všichni příjemci jsou zavázáni dodržovat právní předpisy za účelem ochrany Vašich osobních údajů. Příjemci také nesmějí použít osobní údaje pro žádný jiný účel, než je účel vymezený výše v bodě A.2. těchto Podmínek.
Po skončení účelu zpracování lze osobní údaje dále zpracovávat jen v nezbytném rozsahu pro účely statistiky nebo pro účely archivace, což se nepovažuje za neslučitelné s původním účelem zpracování a je to dovoleno s ohledem na zásadu omezení účelu podle čl. 5 odst. 1 písm. b) Nařízení. Po skončení účelu zpracování Vaše údaje následně vymažeme. Takový postup jsou povinné dodržovat i osoby s námi spolupracující (tj příjemci Vašich osobních údajů).
A.4. Předávání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci
Vaše osobní údaje neplánujeme a ani nebudeme přenášet do třetích zemí či mezinárodním organizacím. Pokud by k tomu mělo dojít, tak Vás na to předem upozorníme a uděláme to pouze poté, co budou splněny přísné podmínky za účelem zajištění ochrany Vašich osobních údajů (blíže uvedené v článku 44 až 50 Nařízení).

B) Další informace pro dotčenou osobu
B.1. Doba uchovávání osobních údajů nebo kritéria pro její určení
Doba uchovávání Vašich osobních údajů závisí na tom, k jakému účelu jste nám údaje poskytli. (Účel zpracování osobních údajů - viz výše v bodě A.2. Těchto Pravidel).
Pokud je účelem zpracování vyřízení Vaší objednávky (bod A.2.a), tyto údaje aktivní zpracováváme jen do vyřízení Vaší objednávky. Následně jsou archivovány pro případ daňové kontroly po dobu maximálně 10 let od uskutečnění zdanitelného plnění. Oprávnění zpracovávat osobní údaje je dáno v případě pokud je to nezbytné k prokazování, uplatňování nebo obhajování právních nároků.
Pokud je účelem zpracování Vaše registrace a používání věrnostních výhod (bod A.2.b), tyto údaje zpracováváme pouze po dobu dokud máme od Vás udělený souhlas. Po odvolání Vašeho souhlasu, můžeme tyto údaje archivovat pouze v případě, že by to bylo nutné pro ochranu našich zájmů. Například, pokud by z důvodu poskytnutí věrnostní slevy a Vámi následně uplatněného nároku v soudním řízení bylo třeba prokazovat, že jste byli členem věrnostního programu a na jakou slevu jste měli nárok. Oprávnění zpracovávat osobní údaje je dáno v případě pokud je to nezbytné k prokazování, uplatňování nebo obhajování právních nároků.
B.2. Existence práv uplatňovaných vůči provozovateli
Jak dotyčná osoba máte ve smyslu Nařízení množství práv, které můžete dle Vašeho uvážení vůči nám uplatňovat a požadovat jejich plnění. Jedná se o tato práva:
• a) právo požadovat od provozovatele přístup k osobním údajům týkajícím se dotyčné osoby,
• b) právo na opravu osobních údajů,
• c) právo na vymazání osobních údajů (právo "na zapomenutí"),
• d) právo na omezení zpracování,
• e) právo namítat proti zpracování,
• f) právo na přenositelnost údajů.
Všechna tato práva jsou podrobně vysvětleny v části C těchto Podmínek zpracování osobních údajů níže.
B.3. Právo kdykoli souhlas odvolat
V případech, kdy o Vás zpracováváme osobní údaje na základě Vámi uděleného souhlasu (tj pro účely podle bodů A.2.b) těchto Pravidel), máte právo kdykoli svůj souhlas odvolat. Odvolání Vašeho souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování založeného na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. Tedy i když nám souhlas odvoláte, tak úkony prováděné do odvolání Vašeho souhlasu jsme prováděli oprávněně.
B.4. Právo podat stížnost orgánu dozoru
Pokud se domníváte, že byla porušena Vaše práva uvedená v těchto Pravidlech nebo v Nařízení, máte právo podat stížnost na dohlížitel, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů SR.
B.5. Povinnost nebo možnost poskytnout osobní údaje
Pro vyřízení Vašich objednávek (účel ve smyslu bodu A.2.a) Pravidel) nutně potřebujeme, abyste nám o sobě poskytli osobní údaje, bez kterých nevíme objednávku vyřídit. Pokud nám nechcete tyto osobní údaje poskytnout, tak Vám bohužel neumíme řádně dodat objednané zboží.
Naopak, pro registrování vaší osoby na naší webstránce jako člena věrnostního programu (účely ve smyslu bodu A.2.b)) nejste povinni nám Vaše osobní údaje poskytovat. Můžeme zpracovávat pouze na základě Vašeho souhlasu, který nám můžete ale nemusíte udělit. Zároveň jste oprávněni nám jej kdykoli odvolat.

C) Vaše práva dotčené osoby vůči provozovateli
C.1.Právo požadovat od provozovatele přístup k osobním údajům týkajícím se dotčené osoby
Jak dotčená osoba máte právo žádat od nás potvrzení o tom, zda se zpracovávají osobní údaje, které se Vás týkají, a pokud tomu tak je, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a tyto informace:
• a) účely zpracování;
• b) kategorie dotčených osobních údajů;
• c) příjemci nebo kategorie příjemců, kterým byly nebo budou osobní údaje poskytnuté zejména příjemci v třetích zemích nebo mezinárodní organizace;
• d) pokud je to možné, předpokládaná doba uchovávání osobních údajů nebo, pokud to není možné, kritéria pro její určení;
• e) existence práva požadovat od provozovatele opravu osobních údajů týkajících se dotčené osoby nebo jejich vymazání nebo omezení zpracování, nebo práva namítat proti takovému zpracování;
• f) právo podat stížnost orgánu dozoru;
• g) pokud osobní údaje nebyly získány od subjektu údajů, veškeré dostupné informace, pokud jde o jejich zdroj;
• h) existence automatizovaného rozhodování včetně profilování uvedeného v článku 22 odst. 1 a 4 Nařízení a v těchto případech alespoň smysluplné informace o použitém postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledcích takového zpracovávání pro Vás jako dotčenou osobu. Ve Vašem případě není prováděno profilování nebo existence automatizovaného rozhodování.
• Všechny tyto informace jsme Vám poskytli částech A a B těchto Podmínek zpracování osobních údajů. Pokud Vám něco z toho není zřejmé, neváhejte nás kontaktovat.
• Pokud se osobní údaje přenášejí do třetí země nebo mezinárodní organizaci, dotyčná osoba má právo být informována o přiměřených zárukách podle článku 46 nařízení týkajících se přenosu. Ve Vašem případě není prováděn přenos dat do třetí země nebo mezinárodní organizaci.
• Jako provozovatel jsme povinni Vám poskytnout kopii osobních údajů, které se zpracovávají. Za jakékoli další kopie, o které požádáte, Vám můžeme účtovat přiměřený poplatek odpovídající administrativním nákladům. Pokud podáte žádost elektronickými prostředky, informace Vám poskytnou v běžně používané elektronické podobě, pokud jste nepožádali o jiný způsob. Toto Vaše právo získat kopii nesmí mít nepříznivé důsledky na práva a svobody jiných.
C.2. Právo na opravu osobních údajů
Jak dotčená osoba máte právo na to, abychom bez zbytečného odkladu opravili nesprávné osobní údaje, které se Vás týkají. S ohledem na účely zpracování máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i prostřednictvím poskytnutí doplňkového vyhlášení.
C.3. Právo na vymazání osobních údajů (právo "na zapomenutí")
Jak dotčená osoba máte právo dosáhnout u nás bez zbytečného odkladu vymazání osobních údajů, které se Vás týkají. Přičemž my jako provozovatel jsme povinni bez zbytečného odkladu vymazat osobní údaje, pokud je splněn některý z těchto důvodů:
• a) osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které se získávaly nebo jinak zpracovány;
• b) dotyčná osoba odvolá souhlas, na jehož základě se zpracovávání provádí podle článku 6 odst. 1 písm. a) Nařízení nebo článku 9 odst. 2 písm. a) Nařízení, a pokud neexistuje jiný právní základ pro zpracovávání;
• c) subjekt údajů odmítá zpracování podle článku 21 odst. 1 Nařízení a nepřevažují žádné oprávněné důvody pro zpracování nebo subjekt údajů odmítá zpracování podle článku 21 odst. 2 nařízení;
• d) osobní údaje zpracovány nezákonně;
• e) osobní údaje musí být vymazány, aby se splnila zákonná povinnost podle práva Unie nebo práva České republiky;
• f) osobní údaje se získávaly v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle článku 8 odst. 1 Nařízení.
Pokud jsme zveřejnili osobní údaje a podle některé z výše uvedených podmínek jsme povinni vymazat osobní údaje, s ohledem na dostupnou technologii a náklady na provedení opatření jsme povinni podniknout příslušná opatření včetně technických opatření, abychom informovali provozovatelů, kteří provádějí zpracování osobních údajů, že jste nás žádali, abychom vymazali všechny odkazy na tyto osobní údaje, jejich kopii nebo repliky.
Výše uvedené odstavce se nepoužijí, pokud je zpracování nezbytné:
• a) na uplatnění práva na svobodu projevu a na informace;
• b) pro splnění zákonné povinnosti, která vyžaduje zpracování podle práva Unie nebo práva členského státu, kterému provozovatel podléhá, nebo pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci svěřené provozovateli;
• c) z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví v souladu s článkem 9 odst. 2 písm. h) a i) Nařízení, jakož i článkem 9 odst. 3 Nařízení;
• d) pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého nebo historického výzkumu či pro statistické účely podle článku 89 odst. 1 Nařízení, pokud je pravděpodobné, že právo na vymazání uvedené v prvním odstavci této části, znemožní nebo závažným způsobem ztíží dosažení cílů takového zpracování, nebo
• e) na prokazování, uplatňování nebo obhajování právních nároků.
C.4. Právo na omezení zpracování
Jak dotčená osoba máte právo na to, abychom (jako provozovatel) omezily zpracování, pokud jde o jeden z těchto případů:
• a) dotyčná osoba napadne správnost osobních údajů, a to během období umožňujícího provozovateli ověřit správnost osobních údajů;
• b) zpracování je protizákonné a dotyčná osoba zpochybňuje výmazu osobních údajů a žádá místo toho omezení jejich použití;
• c) provozovatel již nepotřebuje osobní údaje pro účely zpracování, ale potřebuje je dotyčná osoba na prokázání, uplatňování nebo obhajování právních nároků;
• d) dotyčná osoba zpochybnila zpracování podle článku 21 odst. 1 Nařízení, a to až do ověření, zda oprávněné důvody na straně provozovatele převažují nad oprávněnými důvody dotyčné osoby.
• 2.Pokud se zpracování omezilo podle odstavce 1 výše, takové osobní údaje s výjimkou uchovávání zpracovávají pouze se souhlasem dotčené osoby nebo na prokazování, uplatňování nebo obhajování právních nároků, nebo pro ochranu práv jiné fyzické nebo právnické osoby, nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Unie nebo členského státu.
• 3.Dotčenou osobu, která dosáhla omezení zpracovávání podle odstavce 1 výše, provozovatel informuje před tím, než bude omezení zpracování zrušeno.
C.5. Právo namítat proti zpracovávání
1. Jak dotčená osoba máte právo kdykoliv namítat z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace proti zpracování osobních údajů, které se Vás týká, pokud je toto zpracování prováděno na základě článku 6 odst. 1 písm. e) nebo f) Nařízení. Tedy v případech kdy:
• je zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci svěřené provozovateli nebo
• je zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů, které sleduje provozovatel nebo třetí strana, s výjimkou případů, kdy nad takovými zájmy převažují zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů, které vyžadují ochranu osobních údajů, zejména pokud je dotčenou osobu dítě.
Také můžete namítat proti profilování založenému na uvedených ustanoveních. V takovém případě nesmíme dále zpracovávat Vaše osobní údaje, pokud nepreukážeme nezbytné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo důvody pro prokazování, uplatňování nebo obhajování právních nároků.
2. Pokud se osobní údaje zpracovávají pro účely přímého marketingu, máte právo kdykoliv namítat proti zpracování osobních údajů, které se Vás týká, pro účely takového marketingu, včetně profilování v rozsahu, v jakém souvisí s takovým přímým marketingem.
3. Pokud budete nesouhlasit se zpracováváním pro účely přímého marketingu, Vaše osobní údaje již na takové účely nesmíme zpracovávat.
4. Tímto Vás jak dotyčnou osobu výslovně upozorňujeme na právo namítat proti zpracování (včetně práva namítat proti profilování) uvedeném v odstavcích 1 a 2 výše.
5. V souvislosti s používáním služeb informační společnosti a bez ohledu na směrnici 2002/58 / ES může dotyčná osoba uplatnit své právo namítat automatizovanými prostředky s použitím technických specifikací.
6. Pokud se osobní údaje zpracovávají pro účely vědeckého nebo historického výzkumu či pro statistické účely podle článku 89 odst. 1 Nařízení, dotyčná osoba má právo vznést námitky z důvodů týkajících se její konkrétní situace proti zpracování osobních údajů, které se jí týká, s výjimkou případů, kdy je zpracování nezbytné pro splnění úkolu z důvodů veřejného zájmu.
C.6. Právo na přenositelnost údajů
Podstatou tohoto práva je, že nás můžete požádat, abychom veškeré osobní údaje, které o Vás zpracováváme, poskytli jinému provozovateli v technicky přijatelné formě.
1 .Tedy jako dotčená osoba máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají a které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a máte právo přenést tyto údaje dalšímu provozovateli aniž abychom Vám bránili, jestliže:
• a) se zpracování zakládá na souhlasu podle článku 6 odst. 1 písm. a) Nařízení nebo článku 9 odst. 2 písm. a) Nařízení nebo na smlouvě podle článku 6 odst. 1 písm. b) Nařízení, a
• b) pokud se zpracování provádí automatizovanými prostředky.
2. Dotyčná osoba má při uplatňování svého práva na přenositelnost údajů podle odstavce 1 výše právo na předávání osobních údajů přímo od jednoho provozovatele druhému provozovateli, pokud je to technicky možné.
3. Uplatňováním práva uvedeného v odstavci 1 tohoto článku výše není dotčen článek 17 Nařízení. Uvedené právo se nevztahuje na zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci svěřené provozovateli.
4. Právo uvedené v odstavci 1 nesmí mít nepříznivé důsledky na práva a svobody jiných.

D) Jiná práva a pravidla při zpracovávání osobních údajů
D.1. Osobní informace při platbách za zboží přes elektronické bankovnictví
Pokud na zaplacení zboží v našem internetovém obchodě využíváte některou z verzi nabízeného elektronického bankovnictví, nepřicházíme do kontaktu s žádnými údaji jako jsou přihlašovací údaje. Platby jsou realizovány přímo na stránkách banky. Ta nám poskytne informaci o úspěšnosti platby a Vaše jméno a číslo účtu, abychom věděli identifikovat platbu.
D.2. Zacházení s osobními údaji
Osobní údaje chráníme před jejich poškozením, zničením, ztrátou, změnou, neoprávněným přístupem a zpřístupněním, poskytnutím nebo zveřejněním jakož i před jakýmikoli jinými nedovolenými způsoby zpracování. Osobní údaje zpracováváme v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména v souladu s Nařízením a také v souladu s dobrými mravy. Osoby, které přijdou do kontaktu s osobními údaji, jsou předem seznámeny s tím jak je mají zpracovat a jsou poučeny o povinnosti zachovávat důvěrnost údajů.
D.3. Správnost osobních údajů
Osobní údaje, které nám poskytujete musí být správně. V případě pokud zjistíte, že jste nám poskytli nesprávný údaj nebo pokud dojde ke změně Vašich osobních údajů, tyto skutečnosti nám prosím oznamte. Vaše údaje budeme zpracovávat správně a v případě změny, je budeme aktualizovat.
D.4. Odstranění osobních údajů
Vaše údaje můžete změnit v nastaveních Vašeho konta po přihlášení. Chcete-li odstranit všechny vaše osobní údaje, musíte si zrušit váš účet. Pro zrušení Vaše konto, napište nám na info@mojacokolada.sk
D.5. Použití cookies
Webové stránky dostupné na: https://www.dobracokolada.sk / slouží pro účely společnosti ALPHA chocolate DP. Jejich provozovatelem je ale společnost KROS S.p.A., Webové stránky používají cookies a podobné technologie, pro poskytnutí lepších služeb svým zákazníkům. Tento dokument vysvětluje, co jsou cookies, jak je stránky používají a jak můžete používání ovlivnit Vy.
Co jsou cookies?
Cookies jsou obvykle malé textové soubory, které jsou vytvořeny přehlíženou internetovou stránkou a uložené ve Vašem zařízení (např. Váš počítač, smartphone, tablet nebo jiné zařízení, ze kterého přistupujete na internetovou stránku). Tato informace může znít děsivě, nebojte se však. Informace používáme výhradně na zlepšení poskytovaných služeb. Více informací o cookies najdete na www.allaboutcookies.org.
Použití cookies na stránkách
Cookies, které používáme, můžeme rozdělit do několika skupin. Slouží na:
• zajištění základní funkčnosti
• zabezpečení rozšířené funkčnosti
• monitorování a analýzu
Nezbytné cookies zabezpečují základní funkčnost internetové stránky / internetového obchodu. Umožňují například uživatelům přihlásit se nebo vkládat produkty do nákupního košíku. Jedná se o cookies, které jsou používány jádrem našeho systému. Bez těchto cookies, byste si naše stránky nevěděli prohlížet.
Rozšířená funkčnost - cookies, které zajišťují snadnější prohlížení stránek. Umožňují nám pamatovat si vaše preference, jako je například zavření plovoucího okna. Pomocí nich můžeme poskytovat online chat.
Monitorování a analýza - Tyto cookies nám umožňují monitorovat a analyzovat počet a aktivitu uživatelů na stránkách. Umožňují například zjistit, zda jste nový nebo stálý zákazník. Poznávají jak jste objevovaly stránku, jaký je Váš pohyb po ní. Nemusíte se ale bát, všechny tyto informace jsou dostatečně anonymní a nepředstavují pro Vás žádnou hrozbu. Zajišťují, že na stránce se zobrazují informace, o které máte zájem. Napomáhají nám v poskytování relevantní reklamy a sledování, jak je reklama účinná. Pouze na základě těchto informací jsme schopni naše stránky upravovat tak, aby nakupování a prohlížení bylo pro Vás zážitkem. Cookies aplikací třetích stran:
Jak můžete ovlivnit používání cookies?
Většina internetových prohlížečů standardně umožňuje používat tyto soubory. Soubory cookies lze vymazat, zakázat jejich uchovávání nebo povolit uchovávání pro konkrétní lokality.
Níže uvádíme odkazy na články, o možnostech nastavení politiky užívání cookies v nejoblíbenějších prohlížečích. Upozorňujeme Vás ale, že zakázáním používání souborů cookies na našich intenetových stránkách, ztratíte přístup k určitým funkcím nebo oblastem jednotlivých webů (nákupní košík, přihlášení, ...).

Mozilla
Google Chrome
Safari
Opera

Přihlášení

Zapomenuté heslo

Předvolby soukromí
Soubory cookie používáme k vylepšení vaší návštěvy tohoto webu, k analýze jeho výkonu a ke shromažďování údajů o jeho používání. Můžeme k tomu použít nástroje a služby třetích stran a shromážděná data mohou být přenášena partnerům v EU, USA nebo jiných zemích. Kliknutím na „Přijmout všechny soubory cookie“ vyjadřujete svůj souhlas s tímto zpracováním. Níže můžete najít podrobné informace nebo upravit své preference.

Zásady ochrany soukromí

Ukázat podrobnosti

Přihlášení

Zapomenuté heslo

Produkt byl vložen do košíku
Pokračovat v nákupu Objednat